Welcome to the Pretoria Branch

The Pretoria branch was founded on 13 October 2010.   The meeting gave the chosen Management the mandate to establish the Pretoria branch provided that:

 • The Pretoria branch is a branch of the existing national body, South African      Gerontological Assosication (SAGA).
 • The branch will operate under the constitution of the national body.
 • The branch has its own set of Bylaws and bank account.

The Pretoria Branch aims to afford experts in the field of Gerontology the opportunities towards the aims set out in the national constitution:

 • To promote and improve the training of all persons working in the field of gerontology to the highest possible level;
 • To promote public education about all aspects of ageing as widely as possible;
 • To serve as a channel through which issues and matters affecting older persons can be conveyed to relevant authorities;
 • To serve as meeting ground for liaison and coordination for gerontological endeavor in South Africa;
 • To increase the awareness of the interests of older persons amongst governmental and other organisations concerned with the interests of the older persons;
 • To promote research in all aspects of ageing; and
 • To co-operate with national and international Associations which strive after objectives similar to those of SAGA.

 A partnership with the Interest Group for Retirement Villages.  Visit www.aftreeoorde.co.za for more information about the Interest Group.

 Welkom by die Pretoria-tak

 • Die Pretoria-tak is op 13 Oktober 2010 gestig.  Die gekose Bestuur het die mandaat van die vergadering ontvang om die Pretoria-tak te vestig met dienverstande dat:
 • Die Pretoria-tak ‘n tak is van die bestaande nasionale liggaam, South African Gerontological Assosication (SAGA) is.
 • Die tak sal funksioneer volgens die grondwet van die nasionale liggaam
 • Die tak ‘n eie stel Huishoudelike Reëls en ‘n eie bankrekening sal hê.
 • Noue kontak en samewerking met die nasionale liggaam gehandhaaf sal word.

Die Pretoria-tak het ten doel om vakkundiges in die veld van Gerontologie die geleentheid te bied tot die doelstellings van die nasionale grondwet:

 • Om die opleiding van alle persone wat die werk in die gebied van die gerontologie tot die hoogste moontlike vlak te bevorder en te verbeter;
 • Om openbare opvoeding oor alle aspekte van veroudering so wyd as moontlik te bevorder;Om te dien as ‘n kanaal waardeur kwessies en aangeleenthede wat ouer persone raak, aan die betrokke owerhede oorgedra word;
 • Om te dien as ‘n bymekaarkomplek grond vir skakeling en koördinering vir Gerontologiese pogings in Suid-Afrika;
 • Om die bewustheid van die belange van ouer persone onder die staats- en ander organisasies gemoeid daarmee, te verhoog;
 • Om navorsing te bevorder in alle aspekte van veroudering; en
 • Om saam te werk met nasionale en internasionale verenigings wat streef na doelwitte soortgelyk aan dié van SAGA.

‘n Vennootskap is met die Belangegroep vir Aftreeoorde gesluit. Besoek www.aftreeoorde.co.za vir meer inligting oor die Belangegroep.